Usluge servisiranja, etaloniranja i validacije laboratorijske opreme

Usluge tehničke podrške za laboratorijsku opremu

Redovna kontrola rada laboratorijskih uređaja, kontinuirano održavanje uz periodičnu servisnu podršku, kao i etaloniranje i validacija opreme u predviđenim rokovima, neophodni su preduslovi za dug radni vek opreme, bezbednost operatera, optimizaciju troškova, a isto tako predstavljaju i potvrdu dobre laboratorijske prakse i rada usklađenog sa standardima.
Usluge koje obezbeđuje naša firma:

 • Redovno i vanredno servisiranje laboratorijske opreme: servis mikroskopa, vaga, sterilizatora, uređaja za rukovanje tečnostima, spektrofotometara, centrifuga, šejkera, vodenih kupatila, inkubatora, peći za žarenje, klima komora, vacuum pumpi, polarimetara, refraktometara, uređaja za pročišćavanje vode, termometara, sušnica, areometara, vlagomera, titratora, kjeldah aparata, soxlet aparata, laminarnih komora, digestora i dr.
 • Servisna kontrola opreme prilikom kupoprodaje, rashodovanja ili druge procene vrednosti i performasi
 • Etaloniranje farmaceutske, medicinske i laboratorijske opreme u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006
 • Validacija - kvalifikacija farmaceutske, medicinske i laboratorijske opreme (IQ/OQ/PQ validacija)
 • Kvalifikacija u farmaceutskoj industriji: magacinskih prostora, hladnih soba, komora u hladnom lancu, sistema za grejanje i hlađenje, sistema za monitoring uslova
 Izdvajamo iz ponude:

Etaloniranje laboratorijske opreme

 • Etaloniranje merila temperature i termokomora: termometari, termostati, inkubatori, sterilizatori, sušnice, autoklavi, peći za žarenje, frižideri, zamrzivači, klima komore, vodena i druga kupatila, simulatori i indikatori temperature
 • Etaloniranje zapremine: automatske pipete, birete, dispenzeri, stakleno graduisano posuđe, dozatori, klipne pipete
 • Etaloniranje tehničkih i analitičkih vaga
 • Etaloniranje vlagomera
 • Etaloniranje termohigrometara i klima komora sa regulacijom relativne vlažnosti i temperature
 • Etaloniranje anemometara (uređaja za merenje brzine strujanja vazduha)
 • Etaloniranje senzora pritiska, presostata, manometara, vacuummetara
kvalifikacija laboratorijske opreme

Kvalifikacija i validacija opreme i procesa

Kvalifikacijom se obezbeđuje pouzdan i dokumentovan prikaz održavanja neophodnih uslova u proizvodnji (npr. hladnog lanca u farmaciji) i potvrđuje da su procedure i mere koje se koriste pri svakodnevnom radu sadekvatne i primerene robi koja se u njoj skladišti. Kvalifikacija obuhvata: kvalifikaciju dizajna (DQ), instalacionu kvalifikaciju (IQ), operativnu kvalifikaciju (OQ), kvalifikaciju performasi (PQ)

 • Kvalifikacija i validacija opreme
 • Kvalifikacija magacinskih prostora, hladnih soba i komora u hladnom lancu:
 • Kvalifikacija sistema za grejanje i hladjenje (HVAC)
 • Kvalifikacija sistema za monitoring uslova – EMS – (temperatura i vlaga)
 • Prodaja i implementacija kompletnih sistema monitoringa u skladu sa CFR21Part11

Servis laboratorijske opreme

 • Servis mikroskopa i optičkih uređaja
 • Servis i kalibracija spektrofotometara
 • Servis i kalibracija analitičkih i tehničkih vaga, servis vlagomera
 • Servis i kalibracija sušnica, sterilizatora, inkubatora, klima komora, vodenih kupatila, peći za žarenje i drugih termouređaja
 • Servis i kalibracija pipeta, dispenzera, bireta, peristaltičkih pumpi i drugih uređaja za rukovanje tečnostima
 • Servis laboratorijskih centrifuga, šejkera, vacuum pumpi, ultrazvučnih kupatila, sonifikatora, destilatora, polarimetara, refraktometara, uređaja za pročišćavanje vode, termometara, titratora, kjeldah aparata, soxlet aparata, laminarnih komora, digestora i dr.

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit