Kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje

 • Za razliku od spektrofotometara i kolorimetara za određivanje koncentracije određene supstance u uzorku i preciznog hemijskog sastava, kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje dizajnirani su na drugačijim principima i u širokoj su upotrebi u kontroli kvaliteta u raznim industrijskim granama u kojima je boja finalnog proizvoda, sirovine ili komponente značajan činilac (proizvodnja plastike, tekstila, nameštaja, automobilska industrija, građeviska industrija, štampa i dr.).
 • Sistem merenja vrši poređenje boje uzorka koji se kontroliše i modela koji je prethodno izmeren kao standard. Razlika u merenjima je bazirana na određivanju razlike u nijansi, zasićenost i osvetljenosti.
 • Boja objekta formira se kao rezultat radijacije reflektovane u oku ili propuštene kroz objekat. Određivanje boje može se izvšiti na bazi sistema boja gde je moguće opisati boju numeričkom vrednosti. Sistemom boja se specificiraju boje i vrši analiza boja i kalkulacija razlika između dve boje.
 • Pogledajte modele u našoj ponudi i detaljne tehničke specifikacije OVDE.

 Vrste kolorimetara za određivanje boje

Najzastupljenije vrste uređaja u kontroli boja:

 1. Kolorimetar - Kolorimetar određuje boju korišćenjem  L, A, B vrednosti i Delta E. L označava skalu crne i bele; A crvenu i zelenu; B plavu i žutu. Noviji modeli imaju i dodatne mogućnosti.
 2. Spektrofotometar - Spektrofotometar je tip kolorimetra koji obezbeđuje određivanje boja L, A, B sistema i delta E. Ima osobine kolorimetra ali može se koristiti i za skeniranje u okviru spektra talasnih dužina. Pored toga, meri i nešto drugačije karakteristike, kao što su transmitanca (povezano sa apsorbancom) ili reflektancu uzorka, transparentne ili neprozirne čvrste uzorke kao polirano staklo ili gasove. Polje primene spektrofotometra je mnogo šire u odnosu na kolorimetar. Vrši iste funkcije kao i kolorimetar, uz dodatne mogućnosti.
 3.  Denzitometer - Denzitometar je tip kolorimetra koji pomaže u kontroli boja merenjem tamnog i svetlog na štampanom materijalu u toku procesa štampe. Denzitometar vrši ocenu boje na osnovu test trake sa paletom boja postavljene uz print proof.
 4. Kolor Temperature Metar - Fotografi i kinematografi koriste color temperature meter, vrstu kolorimetra  za balans  boja na fotografskim i kinematografskim blicevima ili kontinuiranim svetlima.
 5. Spektroradiometar -  tip kolorimetra koji meri intenzitet i zračenje boje.

Razlika između kolorimetra i spektrofotometra

 • Korisnici obično postavljaju pitanje o preciznoj razlici između kolorimetra i spektrofotometra, kao i zbog čega kupiti spektrofotometar a ne kolorimetar.  Osnovna razlika se odnosi na veću preciznost i stabilnost kod spektrofotometra, jer pokrivaju kompletan opeg 400-700 nm talasnih dužina i mere i reflektancu. Pored toga, poseduju i dodatne funkcije. I kolorimetar i spektrofotometar su dobri za merenje delta E ali ukoliko je korisniku potrebna apsolutna vrednost LAB spektrofotometar je bolji izbor. Kolorimetar je znatno jednostavniji uređaj i samim tim i značajno niže cene. Neki modeli kolorimetra su lagane džepne konstrukcije, dok su spektrofotometri gotovo uvek namenjeni laboratorijskom radu i većih su dimenzija, iako su neki modeli portabilni.

 Merni sistemi - SCI i SCE

 • Uređaji uglavnom poseduju jedan od ova dva metoda merenja, dok pojedini modeli poseduju i SCI i SCE. Metod određivanja boje koji ne uklučuje spekularnu reflektancu se označava SCE (Specular Component Excluded). Ukoliko je spekularna reflektanca uključena u metod određivanja boje, kompletiranjem sfere sa spekularnim dodatkom, označava se kao SCI (Specular Component Included). U SCE režimu, spekularna reflektanca je isključena iz merenja i meri se samo difuziona reflektanca. Ovim se dobija evaluacija boje koja je u korelaciji sa načinom na koji posmatrač vidi boju objekta. Kada se koristi SCI režim, spekularna reflektanca je uključena sa difuzionom reflektacom u toku procesa merenja. Ova vrsta evaluacije boje se vrši nezavisno od uslova površine. Ove kriterijume je potrebno uzeti u obzir prilikom izbora uređaja. Neki uređaji mogu meriti SCE i SCI simultano.

 Standardni Opserver 2 /10 ⁰

 • Uuobičajeni standardni opserver uglovi na uređajima su  2 ⁰ i 10⁰, ali je 10⁰ zastupljeniji. Spektrofotometri u našoj ponudi imaju i  2⁰  i 10 ⁰, dok su kolorimetri 10 ⁰.

 CIELAB L*a*b* Color Sistem

 • L*a*b* kolor sistem je najpopularniji sustem za određivanje boje objekata: Svi spektrofotometri i kolorimetri u našoj ponudi imaju  CIELAB kolor sistem. L*a*b* kolor sistem (odnosno CIELAB) je u širokoj upotrebi u svim aplikacijama, To je jedan od uniformih kolor sistema definisan sa ciljem da redukuje glavne probleme originalnog Yxy sistema.  Predstavlja trodimenzionalni prostor boja temeljen na objektivnom  vrednovanju boja i najbliži je vizualnoj percepciji (slika dole).

 Kolorimetrijska razlika ∆E*ab...

 • Kolorimetrijska razlika predstavlja razliku između dvije boje u CIE sistemu - koordinata za dva položaja boja (referentnog i upoređivanog).
 • Na primeru grafičke tehnologije, kolorimetrijska razlika opisuje kvalitet reprodukcije, odnosno pokazuje odstupanje reprodukcije od originala. Ocjenjivanje odstupanja boja, može se izvršiti na osnovu vrednosti kolorimetrijske razlike, prema slijedećim kriterijima:
 • ∆E < 0,2 - razlika boja se ne  vidi
 • ∆E = (0,2 ‐ 1) - razlika boja se primjećuje
 • ∆E = (1 ‐ 3) - razlika boja se vidi
 • ∆E = (3 ‐ 6) - razlika boja se dobro vidi
 • ∆E >6  - čigledno odstupanja boja
Kolor sistem

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit